اساسنامه انجمن

 

 اساسنامه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

فصل اول- کلیات و اهداف

  ماده 1: به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن نگهداری و تعمیرات "نت" که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود ، تشکیل می‌گردد .

  ماده 2 : انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .

  ماده 3 : مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تهران ، میدان صنعت، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسری، طبقه همکف می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

    تبصره : هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برسد .

  ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .

 فصل دوم – وظایف و فعالیت ها :

  ماده 5 : به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (1) این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد :

     1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم نگهداری و تعمیرات سرو کار دارند .

     2-5- همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهش در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

     3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

     4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی .

     5-5- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی.

     6-5- انتشارات کتب و نشریات علمی

  فصل سوم – انواع عضویت و شرایط آن

     1-6- عضویت پیوسته :

  موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع ، مدیریت ، نگهداری و تعمیرات و رشته‌های وابسته باشند ، می نوانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .

     2-6- عضویت وابسته :

  کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند .

     3-6- عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های لجستیک، مدیریت، مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر، مهندسی نگهداری و تعمیرات و سایر رشته‌های مهندسی با گرایش مرتبط به تحصیل اشتغال دارند .

     4-6- عضویت افتخاری:

  شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های نگهداری و تعمیرات حائز اهمیت خاص می‌باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند .

     5-6- اعضای موسساتی (حقوقی):

  سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوطه فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند .

    تبصره 1 : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .

    تبصره 2 : اعضای موسساتی که به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شود .

  ماده 7 : هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد .

    تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند .

    تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند .

  ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

     1 -8- استعفای کتبی

     2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

    تبصره : تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است .

  فصل چهارم – ارکان انجمن

  ماده 9 : ارکان اصلی عبارتند از :

    الف : مجمع عمومی

    ب: هیات مدیره

    ج: بازرس

    الف : مجمع عمومی

  ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود .

     1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است .

     2-10- در صورتی که در دعوت نخست مجمع رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت .

     3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود .

    تبصره 1 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد .

    نبصره 2 : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماینده مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند .

    تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب شد .

  ماده 11: وظایف مجامع عمومی و عادی و فوق العاده:

     1-11- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

     2-11- تصویب خط مشی انجمن

     3-11 بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس

     4-11- تعیین میزان حق عضویت

     5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

     6-11- عزل هیات مدیره و بازرس

     7-11- تصویب و انحلال انجمن

     8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

    تبصره1 : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

    تبصره 2 : اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند .

    تبصره 3 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند .

    تبصره 4 : مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می شود .

    ب: هیات مدیره

  ماده 12 : هیات مدیره مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر 3 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند .

     1-12- هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از سه بار متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند .

     2-12- عضویت در هیات مدیره افتخاری است .

     3-12- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید .

     4-12-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادر با امضای رئیس و خزانه دار همران با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا دبیر معتبر است .

     5-12-هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است .

     6-12-جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق ، معتبر است .

     7-12-کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود .

     8-12- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

     9-12-در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

     10-12- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است .

     11-12-هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید .

    تبصره : هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .

  ماده 13 : هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

     1-13-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی .

     2-13- تشکیل گروه های علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها .

     3-13- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است ، انجام دهد .

     4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن انجمن دارا می‌باشد .

     5-13-تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر .

     6-13-اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر .

     7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

     8-13-اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن

     9-13-جلب هدایا و کمک‌های مالی

     10-13-اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

     11 -13-اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

     12-13-ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

    ج: بازرس

  ماده 14 : مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می نماید .

    تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

  ماده 15: وظایف بازرس به شرح زیر است :

     1-15-بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

     2-15- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

     3-15- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

    تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد .

  فصل پنجم : گروه های علمی انجمن

  ماده 16 : انجمن می تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می‌پردازد :

    1. گروه‌های تخصصی

    2. کمیته آموزش و پژوهش

    3. کمیته انتشارات

    4. کمیته آمار و اطلاعات

    5. کمیته پذیرش و روابط عمومی

    6. کمیته گردهمایی های علمی

     1-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروه‌ها و کمیته‌ها با انجمن است .

  فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

  ماده 17 : منابع مالی انجمن عبارتند از :

     1-17-حق عضویت اعضاء

     2-17-درآمد ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

     3-17-دریافت هدایا و کمک‌ها

     4-17-کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد .

  ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود .

  ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

  ماده 20: هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند .

  ماده 21: کلیه مدارک و پرونده‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

  ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معتبر است .

  ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد .

  ماده 24: در صورت تصویب انحلال توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا

  پژوهشی کشور واگذار کند .

  ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و 25 ماده ، 55 زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخه .................مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید .

  محل امضاء هیات موسس                                                                            محل امضای هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی 


دفعات مشاهده: 39493 بار   |   دفعات چاپ: 2542 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 763 بار   |   0 نظر

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2264 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 81 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6880565 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 1237 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association