مهندس علیرضا جوادی کما

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

علیرضا جوادی کما
 
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مهندسی مکانیک
 
تخصص:
 • مشاوره
 • بازرسی تخصصی
 • فنی و مهندسی
 • بازرسی فنی
سوابق شغلی:
 • ناظر ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
 • ناظر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺪیﺮیﺖ ﺻﻨﺎیﻊ (IMSC)
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻼت ﭘﮋواک
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ
 • مدیر پروژه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻼت ﭘﮋواک
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ایﺮاﻧﯿﺎن )ایﺮیﮑﻮ(
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻃﻮﺑﯽ ﺗﺎک
 • مدیر بازرسی تخصصی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • مدیر فنی و مهندسی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 
فعالیت ها و دوره های آموزشی:
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ۲۰ ﻋﺪد درام وﺗﺎور(Drum & Tower) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺮدیﺲ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎورﻫﺎی(Tower) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس )(PGSOC در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ
 • ﻣﺪیﺮ ﭘﺮوژه و ﺑﺎزرس ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﭼﺎﻫﯽ (Wellhead and Christmas) Tree Equipment ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺷﺮﮐﺖ وﺗﮑﻮ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻨﯿﻬﺎ )(Column Internal & Demister & Tray ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس (PGSOC) در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ﺳﮑﻮی ﮔﺎزی ﮐﯿﺶ(Pony Base) ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ (PEDEC) درﺟﺰیﺮه ﮐﯿﺶ
 • ﺑﺎزرﺳﯽ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی (Performance & operation ) ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر وﻣﺨﺎزن اﺗﻤﺴﻔﺮیﮏ (ﭼﻬﺎر ﻣﻮاد) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎرن دو ﺟﺪاره (ﺻﺪور ﭘﻼک)
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ۱۵ﻋﺪد ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ(Heat Exchangers) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻮﺗﺎس ﺗﺎﺑﺎن
 • ﻣﺪیﺮ ﭘﺮوژه رادیﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﻋﺴﻠﻮیﻪ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎﺧﺖ آب ﺷﯿﺮیﻦ ﮐﻦ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺒﯿﻦ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ ﻧﯿﺮو
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ۱۲ ﻋﺪد ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ (Heat Exchangers) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎیﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﺷﺎ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ۲ ﻋﺪد آب ﺷﯿﺮیﻦ ﮐﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ آویﮋه ﭘﺎﻻیﺶ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ۲ﻋﺪد ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ(Heat Exchangers) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ رویﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺟﻢ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۱۲۰۰ ﺗﻨﯽ ﺑﺮج وﻟﻨﺠﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻪ ﺳﺎیﭙﺎ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺒﻨﺪ ﺳﺎزه
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ﺳﮑﻮی دریﺎیﯽ(Pony Base) ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ایﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎیﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﺷﺎ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ایﺴﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺎز ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی درود ۳ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ایﺮان در ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﻣﺴﯿﺮ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎیﺒﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺰیﺮه ﺳﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ایﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش و ﻧﺼﺐ در ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮیﺰ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ Doppelmayr اﺗﺮیﺶ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۲۷۰۰ ﺗﻨﯽ آزﻣﺎیﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺳﻮﻟﻪ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۳۰۰۰ ﺗﻨﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﺎﻧﯽ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۱۲۰۰ ﺗﻨﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎیﭙﺎ در ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺴﺘﺎن.
 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ)(All Valve ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎزﻧﺪ اراک و ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﺮ ﺳﺎزی وﺗﻬﺮان ﺻﻮﻓﺎ و ﭘﻨﮕﺎن
 • ﺑﺎزرﺳﯽ fitting
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘﺮوژه ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺸﻢ ایﺮان-ﻋﺮاق / ﻫﯿﺮﺑﺪان / ﻧﻔﺘﺎﻧﯿﺮ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ۲ ﻋﺪد ﮐﻮﻟﺮ ﻫﻮایﯽ )(Air Coolerﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎیﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﺷﺎ.
 • ﻣﺪیﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎرون و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ روش DCVG & C-SCAN
 • ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ دریﺎیﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎیﯽ Trident
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘﺮوژه / آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس / PEDEC
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘﺮوژه / ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر / ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره
 • ﻣﺪیﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزیﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎر ﺑﻨﺰیﻦ در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰیﻦ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﺸﻮر (Vapor Recovery Unit - VRU)
 • اﺳﺘﻘﺮار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری (CMMS) در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرال ﺻﻨﻌﺖ
 • آﻣﻮزش ، ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASME SEC VIII
 • آﻣﻮزش ، ﺗﺸﺮیﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻮاع ﻣﺘﺮیﺎل ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ASTM & ASME  SEC II
 • آﻣﻮزش ، روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ریﺴﮏ RBI ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ۵۸۱ API RP ۵۸۰ & API RP
 • آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺮیﺢ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ دارایﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ISO ۵۵۰۰۰ & ISO ۵۵۰۰۱ & ISO ۵۵۰۰۲
 • آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﺮآیﻨﺪ PHA
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۵۰-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ  TECHINCO
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ  TECHINCO
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ  TECHINCO
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۵۰-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۵۰-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  API ۵۱۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ  PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۵۸۱ & API ۵۸۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪیﺮیﺖ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO ۳۱۰۰۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﺮیﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ارزیﺎﺑﯽ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO ۳۱۰۱۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO ۵۵۰۰۰ & ISO ۵۵۰۰۱ & ISO ۵۵۰۰۲ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  API ۵۱۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۵۸۱ & API ۵۸۰ در ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪیﺮیﺖ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO ۳۱۰۰۰ در ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﺮیﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ارزیﺎﺑﯽ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO ۳۱۰۱۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO ۵۵۰۰۰ & ISO ۵۵۰۰۱ & ISO ۵۵۰۰۲ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۵۰-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﺎ PETRO GAS PARSA
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME-۱۵۰ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرال MARAL SANAT ﺻﻨﻌﺖ
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۵۰-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ اروم ﺗﺮیﻠﺮ OURUM TRAILER
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرال ﺻﻨﻌﺖ MARAL SANAT
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ اروم ﺗﺮیﻠﺮ OURUM TRAILER
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﺮآیﻨﺪ PHA در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI  [{ (PHR) & (BTA) & (CCA) & (ETA) & (FTA) & (FMEA/FMECA) }] (HAZOP) & (WIC) & (MOC) & (PrHA) & 

دفعات مشاهده: 3315 بار   |   دفعات چاپ: 743 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • موج نیرو
 • راهبری مدیریت آرمانی
 • ریل پرداز سیستم
 • ایراتک کیش
 • همکار صنعت بهساز
 • گهر روش سیرجان
 • ترسیم داده افزار
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 • البرز توربین
 • نیروآوران خردمند کویر
 • مشاوران تدبیرپرداز آویژه
 • الکترومسکن تهویه پایتخت
 • پیشگامان سرویس آرمان
 • نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
 • ارتباطات فن کام کیش
 • پایش وضعیت یکتا شرق
 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • گسترش آهن راه
 • اطلس راهبر دریا
 • پیشگامان فن اندیش
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

آمار ساایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2504 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 23 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 7770478 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 407 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association