پروانه تاسیس و اساسنامه انجمن

پروانه تاسیس

 

اساسنامه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

 فصل اول کلیات و اهداف
     ماده ۱: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی  و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن نگهداری و تعمیرات «نت»که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
     ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
     ماده ۳: مرکز انجمن در شهرتهران به نشانی شهرک قدس- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان جنوبی- نبش کوچه پنجم- ساختمان اسری- ط همکف می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
     تبصره: هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
     ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم وظایف و فعالیتها:
     ماده ۵: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم نگهداری و تعمیرات سر و کار دارند.
۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی .
۵-۵-  تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

 • عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع، مدیریت، نگهداری و تعمیرات و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
 • عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
 • عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های لجستیک، مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نگهداری و تعمیرات و سایر رشته های مهندسی با گرایش مرتبط به تحصیل اشتغال دارند.
 • عضویت افتخاری:
شخصیت­های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مرتبط با نگهداری و تعمیرات حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
۵-۶- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

    ماده ۷: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق   
    عضویت پرداخت خواهندکرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
     ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم ارکان انجمن
     ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی          
ب: هیات مدیره               
ج: بازرس
الف: مجمع عمومی
     ماده ۱۰ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
۲-۱۰- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت.  
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با  تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی (پست) و یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان  در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.
تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

     ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی:
۱- مجمع عمومی عادی
۱-۱۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن
۳-۱۱- 
بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس
۴-۱۱- 
تعیین میزان حق عضویت
۵-۱۱- 
عزل هیات مدیره و بازرس
۶-۱۱- 
بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
۲- مجمع عمومی فوق‌العاده
۷-۱۱- 
تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۸-۱۱- 
تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره ۲: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳: اعضای هیات رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
تبصره ۴: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.
 
ب هیات مدیره
     ماده ۱۲: هیات مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و۲ نفر عضو علی‌البدل است. که هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
            ۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

تبصره: حداکثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از ۳/۴ آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.
۲-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
۳-۱۲- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
۴-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار  با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا دبیر معتبر است.
۵-۱۲- هیات مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.
۶-۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۷-۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می‌شود.
۸-۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
۹-۱۲- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
۱۰-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
۱۱-۱۲- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
 
     ماده ۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- هیات مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.
۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمکهای مالی
۱۰-۱۳- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج بازرس
     ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می‌نماید.
                تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
     ماده ۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است:
            ۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
            ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
            ۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
                تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات     
            مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرارگیرد.
 
فصل پنجم گروه های علمی انجمن
     ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین می شود به فعالیت می‌پردازند.
 1. گروه­ های تخصصی
 2. کمیته آموزش و پژوهش
 3. کمیته انتشارات
 4. کمیته آمار و اطلاعات
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
 6. کمیته گردهمایی‌های علمی

۱-۱۶- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروه ها و کمیته ها با انجمن است.
۲-۱۶- انجمن حسب نیاز مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگر نیز می‌باشد.

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه
     ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:
            ۱-۱۷- حق عضویت‌ اعضاء
            ۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
            ۳-۱۷- دریافت هدایا و کمکها
            ۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهدشد.
     ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
     ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
     ماده ۲۰: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
     ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
     ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
     ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
     ماده ۲۴: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارایی­های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
 
     ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، ۲۵ ماده، ۵۵  زیرماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ............. مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 


دفعات مشاهده: 45933 بار   |   دفعات چاپ: 3025 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 763 بار   |   0 نظر

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • موج نیرو
 • راهبری مدیریت آرمانی
 • ریل پرداز سیستم
 • ایراتک کیش
 • همکار صنعت بهساز
 • گهر روش سیرجان
 • ترسیم داده افزار
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 • البرز توربین
 • نیروآوران خردمند کویر
 • مشاوران تدبیرپرداز آویژه
 • الکترومسکن تهویه پایتخت
 • پیشگامان سرویس آرمان
 • نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
 • ارتباطات فن کام کیش
 • پایش وضعیت یکتا شرق
 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • گسترش آهن راه
 • اطلس راهبر دریا
 • پیشگامان فن اندیش
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

آمار ساایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2504 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 19 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 7770462 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 403 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association