دکتر نوید نصر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۱ | 

نوید نصر
 
سوابق تحصیلی:
 • دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎیع ﺑﺎ ﮔﺮایﺶ ﻣﺪیریت ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وری از داﻧﺸﮕﺎه  اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿر
سوابق شغلی:
 • شرکت تاسیساتی وانا گاز با سمت های:
 • مدیر ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت 380 واﺣﺪی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﺪ
 • مدیر ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت 20,000 واﺣﺪی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ  ﮐﯿﺴﻮن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﺪ
 • نظارت ﺑﺮ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﭘﺎیپینگ ﻣﺨﺎزن HOT OIL و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮیﻪ ﻣﻄﺒﻮع و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺗﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ایران (BEHTOTAL)
 • ﻧﻈﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ایﺮان
 • نظارت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﺰاﺟﺎ.
 • ﻧﻈﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاء  ﭘﺮوژه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮیه ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی) ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آتیه
 • نظارت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﻪ.
 • ﻧﻈﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه اﺟﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی (ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی) و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻋﻠﺎﻣﻪ - ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺎﻣﻦ ﺳﺎزی ﻋﺮش
 • مدیر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﻧﯽ واﻧﺎﮔﺎز
 • سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با سمت های:
 • مدیر ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ
 • شرکت ایزایران با سمت های:
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات
 • ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ERP
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی  B2B & B2C
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وب ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
 • ﭘﺮوژه ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآیندﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻠﻮم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ریاست ﺟﻤﻬﻮری
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ایمنی و ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای  (HSE)
سوابق آموزشی:
 • ﻣﺪرس ﻓﯿﺰیک ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﮑﻮر  -  ﺳﺎل 1382-84 در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ (آینده ﺳﺎزان- ﻧﯿﮑﺎن ﻋﻠﻢ- ﻗﻠﻢ ﭼﯽ- اﻧﺪیشمندان-ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ)
 • ﻣﺪرس دوره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1392- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس دوره FMEA-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1394- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس دوره RCM-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1394- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس دوره TPM-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1395- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪیریت ﻧﮕﻬﺪاری دارایی در ﺳﺎل 1397- دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎیش ﺟﺎیزه ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری دارایی ﻫﺎ-اﻧﺠﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ایﺮان
 • ﻣﺪرس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(ERP)-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1392- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﻣﺪیریت ﻓﺮآیند ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1393- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی اﺳﺘﺮاﺗﮋیک-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1393- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و رﻫﺒﺮی-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1393- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪیریت ﺟﺎﻣﻊ دارایی ﻫﺎ (ISO55000)-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل 1394- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﻧﻈﺎم ﻣﻤﯿﺰی داﺧﻠﯽ (ISO19011)- ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪیریتی ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ- ﺳﺎل 1393
سوابق پروژه های علمی، اجرایی، مشاوره ای:
 • ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ رویﮑﺮد ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش در ﺳﺎل 1392
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎیت ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺎل 1392
 • ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1393
 • ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ایران رﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش SWOT در ﺳﺎل 1393
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪیریت یکپارچه (IMS) در ﺳﺎل 1393
 • ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ رویکرد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﺎل 1393
 • ﭘﺮوژه ﺗﺪوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺳﺎل 1395 در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر
 • ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﮑﺎ در ﺳﺎل 1394
 • ﭘﺮوژه ICT MASTER PLAN ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﮑﺎ در ﺳﺎل 1395
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪیریت ﻫﺰینه ﻧﺖ در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات در ﺳﺎل 1396
 • ﭘﺮوژه ﮐﺪیﻨﮓ دارایﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیکی و اﻗﻠﺎم در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل 1392- 1396
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم RCM در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل 1396-1393
 • ﭘﺮوژه MRO در ﺣﻮزه ﻗﻄﻌﺎت یدکی در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل 1396-1394
 • ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎیگزینی دارایی ﻫﺎی ﻓﯿﺰیکی از ﺳﺎل 1397-1396
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﺖ در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل 1392- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻧﻮیسی و ﺗﺪوین ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ودﺟﺎ از ﺳﺎل 1396 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • ﻣﺸﺎوره در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات (CMMS )در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1392 ﺗﺎﮐﻨﻮن
سوابق پژوهشی:
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISI در ﻣﺠﻠﻪ   INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TECHNOLOGY ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻮریﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود" ﺑﺎ 0.4468 :IF  در  2012 December
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISC در ﻣﺠﻠﻪ GROWING SCIENCE ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ دوﭘﻮﻧﺖ ﺗﻌﺪیل ﺷﺪه و اﺟﺰاء آن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت"  در 2014
 • ارائه مقاله ISI در مجله EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH با عنوان " ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﻗﺪم زﻧﺪن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬیری ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ایﺮان" ﺑﺎ 0.713IF: در JANUARY  2015
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI در ﻣﺠﻠﻪ Cumhuriyet Science Journa lﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬیﺮی در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺑﺎ  1.44 :  IF در 2015 
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎیﺶ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﺖ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ" در ﺳﺎل 1394
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰیده در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎیش ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  اراﺋﻪ یک ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم و ﺑﺮآورد ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻧﺖ در دوره ﻋﻤﺮ اﻧﻘﻠﺎﺑﯽ دارایﯽ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻫﺰیﻨﻪ یﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﻣﺎن ﮔﺮا" در ﺳﺎل 1397
 • ﺗﺪوین ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن" ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎل 1396
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎرآﻓﺮیﻨﯽ و ﺧﻠﺎقیت در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺷﻬﺮی در ﺳﺎل 1393 ﺑﻌﻨﻮان داور
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﮑﻨﯿﮏ JIT در اﻧﺒﺎرداری ﺑﺮ ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﺳﺎل 1393
 • ﻋﻀﻮیت در ﮐﺎرﮔﺮوه راﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺻﻨﻌﺘﯽ ودﺟﺎ از ﺳﺎل 1392 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • دﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﯿﺰیک و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1392- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺸﺎور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  "ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﻧﮕﻬﺪاری
 • و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻬﺮه ور و ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺟﺎیگاه آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ERP" در ﺳﺎل 1392
 •  ﻣﺸﺎور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت " ﻧﻘﺶ ﻣﺪیریت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ERP" در ﺳﺎل 1393
 • ﻣﺸﺎور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت " ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ BI  ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪیریت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ERP" در ﺳﺎل 1394
 • ﻧﺎﻇﺮ 3 ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻄﺢ 3 ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺳﺎل 1392
 • ارزیاب ارﺷﺪ ﺟﺎیزه ﻣﻠﯽ تعالی نگهداری ایران در ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺪیس از ﺳﺎل 1396 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ- دﻓﺎﻋﯽ ﺟﺎیزه ﻣﻠﯽ تعالی نگهداری از ﺳﺎل 1396 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

دفعات مشاهده: 164 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهندس علیرضا جوادی کما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ | 

علیرضا جوادی کما
 
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مهندسی مکانیک
 
تخصص:
 • مشاوره
 • بازرسی تخصصی
 • فنی و مهندسی
 • بازرسی فنی
سوابق شغلی:
 • ناظر ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
 • ناظر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺪیﺮیﺖ ﺻﻨﺎیﻊ (IMSC)
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻼت ﭘﮋواک
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ
 • مدیر پروژه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻼت ﭘﮋواک
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ایﺮاﻧﯿﺎن )ایﺮیﮑﻮ(
 • بازرس فنی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻃﻮﺑﯽ ﺗﺎک
 • مدیر بازرسی تخصصی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • مدیر فنی و مهندسی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 
فعالیت ها و دوره های آموزشی:
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ 20 ﻋﺪد درام وﺗﺎور(Drum & Tower) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺮدیﺲ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎورﻫﺎی(Tower) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس )(PGSOC در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ
 • ﻣﺪیﺮ ﭘﺮوژه و ﺑﺎزرس ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﭼﺎﻫﯽ (Wellhead and Christmas) Tree Equipment ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺷﺮﮐﺖ وﺗﮑﻮ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻨﯿﻬﺎ )(Column Internal & Demister & Tray ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس (PGSOC) در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ﺳﮑﻮی ﮔﺎزی ﮐﯿﺶ(Pony Base) ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ (PEDEC) درﺟﺰیﺮه ﮐﯿﺶ
 • ﺑﺎزرﺳﯽ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی (Performance & operation ) ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر وﻣﺨﺎزن اﺗﻤﺴﻔﺮیﮏ (ﭼﻬﺎر ﻣﻮاد) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎرن دو ﺟﺪاره (ﺻﺪور ﭘﻼک)
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ 15ﻋﺪد ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ(Heat Exchangers) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻮﺗﺎس ﺗﺎﺑﺎن
 • ﻣﺪیﺮ ﭘﺮوژه رادیﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﻋﺴﻠﻮیﻪ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎﺧﺖ آب ﺷﯿﺮیﻦ ﮐﻦ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺒﯿﻦ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ ﻧﯿﺮو
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ 12 ﻋﺪد ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ (Heat Exchangers) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎیﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﺷﺎ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ 2 ﻋﺪد آب ﺷﯿﺮیﻦ ﮐﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ آویﮋه ﭘﺎﻻیﺶ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ 2ﻋﺪد ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ(Heat Exchangers) ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ رویﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺟﻢ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 1200 ﺗﻨﯽ ﺑﺮج وﻟﻨﺠﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻪ ﺳﺎیﭙﺎ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺒﻨﺪ ﺳﺎزه
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ﺳﮑﻮی دریﺎیﯽ(Pony Base) ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ایﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎیﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﺷﺎ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ایﺴﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺎز ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی درود 3 ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ایﺮان در ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﻣﺴﯿﺮ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎیﺒﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺰیﺮه ﺳﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ایﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش و ﻧﺼﺐ در ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮیﺰ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ Doppelmayr اﺗﺮیﺶ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 2700 ﺗﻨﯽ آزﻣﺎیﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺳﻮﻟﻪ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 3000 ﺗﻨﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﺎﻧﯽ.
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 1200 ﺗﻨﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎیﭙﺎ در ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺴﺘﺎن.
 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ)(All Valve ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎزﻧﺪ اراک و ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﺮ ﺳﺎزی وﺗﻬﺮان ﺻﻮﻓﺎ و ﭘﻨﮕﺎن
 • ﺑﺎزرﺳﯽ fitting
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘﺮوژه ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺸﻢ ایﺮان-ﻋﺮاق / ﻫﯿﺮﺑﺪان / ﻧﻔﺘﺎﻧﯿﺮ
 • ﺑﺎزرس ﭘﺮوژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ 2 ﻋﺪد ﮐﻮﻟﺮ ﻫﻮایﯽ )(Air Coolerﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎیﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﺷﺎ.
 • ﻣﺪیﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎرون و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ روش DCVG & C-SCAN
 • ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ دریﺎیﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎیﯽ Trident
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘﺮوژه / آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس / PEDEC
 • ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘﺮوژه / ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر / ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره
 • ﻣﺪیﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزیﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎر ﺑﻨﺰیﻦ در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰیﻦ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﺸﻮر (Vapor Recovery Unit - VRU)
 • اﺳﺘﻘﺮار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری (CMMS) در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرال ﺻﻨﻌﺖ
 • آﻣﻮزش ، ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASME SEC VIII
 • آﻣﻮزش ، ﺗﺸﺮیﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻮاع ﻣﺘﺮیﺎل ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ASTM & ASME  SEC II
 • آﻣﻮزش ، روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ریﺴﮏ RBI ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی 581 API RP 580 & API RP
 • آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺮیﺢ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ دارایﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ISO 55000 & ISO 55001 & ISO 55002
 • آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﺮآیﻨﺪ PHA
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 150-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ  TECHINCO
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ  TECHINCO
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻨﮑﻮ  TECHINCO
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 150-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 150-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  API 510 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ  PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 581 & API 580 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪیﺮیﺖ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﺮیﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ارزیﺎﺑﯽ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31010 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 55000 & ISO 55001 & ISO 55002 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  API 510 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 581 & API 580 در ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪیﺮیﺖ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 در ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﺮیﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ارزیﺎﺑﯽ ریﺴﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31010 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 55000 & ISO 55001 & ISO 55002 در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻤﺎن PTS
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 150-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﺎ PETRO GAS PARSA
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME-150 در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرال MARAL SANAT ﺻﻨﻌﺖ
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 150-ASME SEC VIII DIV I & IPS-G-ME در ﺷﺮﮐﺖ اروم ﺗﺮیﻠﺮ OURUM TRAILER
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرال ﺻﻨﻌﺖ MARAL SANAT
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮیﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASME  SEC II & ASTM در ﺷﺮﮐﺖ اروم ﺗﺮیﻠﺮ OURUM TRAILER
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﺮآیﻨﺪ PHA در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎیﺶ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ایﻤﻦ PSI  [{ (PHR) & (BTA) & (CCA) & (ETA) & (FTA) & (FMEA/FMECA) }] (HAZOP) & (WIC) & (MOC) & (PrHA) & 

دفعات مشاهده: 195 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
مهندس صفر شاسفند - ۱۳۹۱/۲/۱۳ -

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا
 • مهندسی صارع شمال
 • پیرامون سیستم قشم
 • آبادراهدار پارس
 • مهندسی و نصب فیرمکو پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • مهندسی مبنا نیرو محرکه
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • پتروشیمی شهید تندگویان
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • کارن تهویه اوژن پارسیس
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2060 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 5726424 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 3417 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2019 All Rights Reserved | Iran Maintenanace Association