راهنمای نگارش و ارسال مقاله

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
برای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید
 
  شیوه‌نامه نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

پانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف ایجاد بستری مناسب به منظور تبادل اطلاعات در حوزه‌ی دانش و مهندسی نگهداری و تعمیرات در بین دانشمندان، محققین و پژوهشگران جهانی و داخلی فعال می‌باشد. در این نشریه، مقالات نویسندگان بر روی موضوعات نظری، تجربی و کاربردی، مطالعات میدانی، تحقیقات آزمایشگاهی، ... در حوزه‌ی مهندسی نگهداری و تعمیرات انتشار می‌یابد.  این کنفرانس با حفظ سابقه انتشار منظم، مقالات برگزیده در زمینه نگهداری و تعمیرات را پس از طی فرآیند داوری به چاپ می رساند. هدف از این نوشتار، ارائه قالب مناسب برای نگارش مقالات در این کنفرانس می باشد.

۱-ساختار و قالب مقاله
۱-۱-عنوان مقاله: عنوان مقاله بایستی معرف محتوای مقاله بوده و با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از ۶۰ حرف تجاوز نماید.
۱-۲-نویسندگان: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر عنوان، و ذکر دانشکده و دانشگاه های ایشان، درج آخرین درجه علمی کلیه نویسندگان در زیر نام و نام خانوادگی هر یک از نویسندگان و پست الکترونیکی هر یک از نویسندگان به صورت پاورقی ضروری می باشد.
تذکر ۱: لازم به ذکر می باشد که نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * در انتهای نام خانوادگی مشخص شود.
تذکر۲: لطفا علاوه بر پست الکترونیکی، شماره تلفن نویسنده مسئول، جهت مکاتبات نهایی و بصورت پانویس آورده شود.
۱-۳-چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظری، روش شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده ، بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه و سپس واژه های کلیدی به زبان فارسی تعدادی واژه های کلیدی بین ۳ تا ۶.
۱-۴-مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.
۱-۵-بررسی پیشینه: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش ها / یا فرضیات تحقیق.
۱-۶-روش شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها.
۱-۷-یافته های: ارائه یافته ها، تجزیه و تحلیل تفسیر آن ها
۱-۸-خلاصه و نتیجه 
۱-۹- فهرست منابع فارسی و انگلیسی
۱-۱۰- یادداشت ها و پیوست ها (در صورت لزوم)
۱۱-۱-حروف چینی: عنوان اصلی، شکل ها، جداول، روابط ریاضی باید وسط چین باشند. عنوان های اصلی، عنوان های فرعی باید چپ چین باشند و متن اصلی به صورت خود تنظیم (Justify) باشد.
۱۲-۱- شماره‌ی ترتیب منابع در متن مقاله به ترتیب شماره‌ی ارجاع در داخل کروشه و بر اساس زبان و قلم مقاله نوشته شود.
۱-۱۳- حجم مقاله نباید از ۷۵۰۰ کلمه بیشتر شود تعداد صفحات حداکثر تا ۲۰ صفحه باشد.
۱۴-۱- مقاله در فرمت‌های Word و PDF باید به دفتر نشریه به نشانی زیر ارسال یا پست الکترونیکی گردد:
آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش خیابان پنجم، ساختمان اسری، طبقه‌ی همکف.
تلفن: ۸۸۰۹۲۸۸۴-۸۸۳۶۹۷۴۱، دورنگار: ۸۸۵۷۵۴۱۵، کد پستی: ۱۴۶۶۶۴۳۶۹۱، صندوق پستی: ۶۳۸۹-۱۹۳۹۵، ایمیل: Infoamej.ir
تذکر ۳: اجزای اصلی مقاله نظریر مقدمه، عناوین بخش های اصلی و زیربخش ها، نتیجه گیری به صورت شماره بندی و کاملاً مشخص باشد. به این صورت که عنواین بخش های اصلی از شماره ۱، ۲، ۳، ... و مقدمه با شماره ۱ الی آخر شماره گذاری شود. عنوان فرعی مرتبه دوم با دو شماره به گونه ای که نخست شماره بخش اصلی و سپس شماره بخش فرعی (۲-۱) و عنوان فرعی مرتبه سوم با سه شماره و ...
تذکر ۴: از به کار بردن کلمات و اصطلاحات لاتین که دارای معادل متداول فارسی می باشند، اجتناب شود. در صورت ضرورت استفاده از واژه ی لاتین، معادل انگلیسی آن بصورت پانویس یا در پرانتز آورده شود.
تذکر ۵: حاشیه های متن به صورت ۳cm از سمت بالا، و ۲cm از سمت چپ، راست و پایین باشد.
تذکر ۶: فاصله بین خطوط از نوع Single باشد.
تذکر ۷: عنوان بخش اصلی ۶pt فاصله از متن قبلی و هیچ فاصله ای از متن بعد از خود نداشته باشد و عنواین زیر بخش ها بدون فاصله باشند.
تذکر ۸: مقالات تایپ شده حتی الامکان کمتر از ۱۵ صفحه A۴  (با احتساب شکل و نمودار) در فرمت Word باشد و از طریق سایت                          ارسال نمایید.
تذکر ۹: لازم است نویسندگان، عنوان مقاله، چکیده، لغات کلیدی، اسامی نویسندگان و وابستگی سازمانی هر یک از نویسندگان را به زبان انگلیسی در انتهای مقاله ارسالی ضمیمه نمایند.
تذکر ۱۰: لازم است نویسنده عهده دار مکاتبات، دارای کد ارکید باشد و این کد به صورت پاورقی در مقاله قید گردد.
۲-شیوه ارجاع و استناد
۱-۲-ارجاع دهی جداول در متن
جداول در مقاله، بدون خطوط افقی و حداکثر با سه خطوط عمومی، ترسیم شود. ارجاع جداول در متن به صورت جدول (شماره جدول) می باشد. توضیحات مربوط به هر جدول در بالای هر جدول نوشته شود. جداول از نظر موقعیت مکانی، باید وسط چین باشند.  متون هر ستون از جدول به صورت Align Center Right باشد. هر یک ار جداول نسبت به متن قبل از خود یک خط فاصله داشته باشد.
۲-۲-ارجاع دهی شکل ها در متن
اشکال در مقاله، باید به صورت واضح، در اندازه های مناسب تهیه شوند. نحوه شماره گذاری اشکال در متن شکل (شماره شکل)، (شکل (۲)) و توضیحات هر شکل در زیر شکل نوشته شود. اشکال از نظر موقعیت مکانی باشد وسط چین باشند. هر یک از اشکال نسبت به متون پیش از خود، یک خط فاصله داشته باشد. برای مثال نمودار الگوی خرابی ماشین در شکل (۱) قابل مشاهده می باشد:


شکل (۱). الگوی خرابی ماشین
۳-۲-ارجاع مقالات در متن مقاله
ارجاع مقالات و مستندات علمی به کار گرفته شده در متن براساس رویکرد ارجاع دهی APA ، در صورتی که تعداد نویسندگان یک نفر باشد به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار مقاله)، در صورتی که تعداد نویسندگان دو نویسنده باشد به صورت (نویسنده اول و نویسنده دوم، سال انتشار) و در صورتی که تعداد نویسندگان بیشتر از دو نفر باشد به صورت (نام نویسنده اول و همکاران، سال انتشار) باشد.
۲-۴-ارجاع مقالات در پایان مقاله
 فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله در روش ارجاع دهی APA به صورت نخست رفرنس هاس فارسی و سپس رفرنس های انگلیسی، به شرح زیر تنظیم گردد. لازم به ذکر می باشد که منابع پایانی به ترتیب ذکر شده در متن، مرتب سازی شود و منابع به اندازه ۱cm در حالت Hanging باشد.
درائی، مهدی. (۱۳۹۸). مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات کارگاهی از طریق انتخاب استراتژی نت مناسب مراکز آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  مطالعه موردی: کارگاه ماشین ابزار مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمنان، مهارت آموزی، دوره ۷، شماره ۲۷، صفحات ۹۷-۱۱۲.

Kim, J. (۲۰۲۲). Don’t Pass Deferred Maintenance Costs to the Next Generation! The Effects of Politics on State Highway Maintenance Spending. Public Works Management & Policy, ۲۷(۲), ۱۲۷-۱۵۱.

۲-۴-۱-کتاب
  تالیف : نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی.
  ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر ، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)
۲-۴-۲-مقاله
  مجلات : نام خانوادگی نویسنده ، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله» عنوان مجله ، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.
  مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین کننده مجموعه ، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشارات، شماره صفحات مقاله.
۲-۴-۳-منابع اینترنتی
  نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی ، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)
۳-روابط ریاضی
روابط ریاضی در متن باید به ترتیب شماره گذاری شود همانند رابطه (شماره فرمول)، وسط چین باشد و به صورت زیر نوشته شود:
(۱) F(x)= y
۴-پیوست
در صورت لزوم، فهرست علائم بکار رفته در مقاله، و سایر مطالب حاشیه ای در بخش پیوست آورده شود.
۵-شرایط پذیرش مقاله
 • مقاله متناسب با سیاست مجله نگهداری و تعمیرات باشد.
 • مقاله‌ی ارسال شده نباید قبلاً در هیچ کنفرانس و نشریه‌ی داخلی و خارجی دیگری چاپ شده باشد. هیات تحریریه انتظار دارد که نویسندگان محترم تا هنگامی‌که جواب پذیرش یا رد مقاله‌ی ارسالی از کنفرانس نرسیده است مقاله‌ی خود را برای کنفرانس یا نشریه‌ی دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.
 • مقالات رسید توسط داوران مجله که به وسیله هیات تحریریه معین می شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه مجله نگهداری و تعمیرات است.
 • مقاله های ارسالی برگشت داده نمی شود.
 • مسئولیت ارائه‌ی صحیح مقاله بر عهده‌ی نویسنده‌ی مسئول آن می‌باشد. در هنگام ارسال مقاله، درصورتی‌که تعداد نویسندگان آن بیش از یکی باشد، بایستی نویسنده‌ی مسئول آن با ذکر پست الکترونیک و شماره‌ی تماس مستقیم جهت انجام مکاتبات ضروری معین گردد.
 • خوانندگان می‌توانند نظرات خود را پیرامون مقالات چاپ شده حداکثر تا ۳ ماه پس از انتشار مقاله به دفتر نشریه ارسال نمایند تا در صورت تصویب هیات تحریریه جهت دعوت از نویسندگان مقالات برای تهیه‌ی پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره‌های بعدی اقدام نمایند. این‌گونه اظهارنظرها حداکثر تا دو شماره بعد از شماره‌ی انتشار مقاله چاپ خواهد شد.
 • مقاله‌ی ارسالی به دفتر نشریه، پس از طی مراحل داوری استرداد نمی شود.

اندازه و نوع قلم برای بخش های مختلف مقاله در جدول (۱) به صورت خلاصه بیان شده است:
جدول (۱). نوع قلم و اندازه قلم متون
ردیف عنوان نوع قلم اندازه قلم
۱ عنوان اصلی B Titer ۱۶ Bold
۲ نام نویسندگان مقاله B Nazanin ۱۴ Bold
۳ وابستگی سازمانی B Nazanin ۱۴ Regular
۴ عنوان اصلی مرتبه اول B Nazanin ۱۴ Bold
۵ عنوان اصلی مرتبه دوم B Nazanin ۱۲ Regular
۶ عنوان اصلی مرتبه سوم B Nazanin ۱۲ Regular
۷ متن مقاله B Nazanin ۱۲ Regular
۸ متن فارسی درون جداول B Nazanin ۱۱ Regular
۹ متن انگلیسی درون جداول Times New Romans ۱۰ Regular
۱۰ واژه های انگلیسی بکار رفته در متن Times New Romans ۱۱ Regular
۱۱ زیر نویس فارسی B Nazanin ۱۰ Regular
۱۲ زیر نویس انگلیسی Times New Romans ۱۰ Regular
۱۳ بالا نویس جداول B Nazanin ۱۱ Regular
۱۴ زیر نویس اشکال B Nazanin ۱۱ Regular
۱۵ منابع فارسی B Nazanin ۱۲ Regular
۱۶ منابع انگلیسی Times New Romans ۱۱ Regular
۱۷ شماره روابط ریاضی B Nazanin ۱۱ Regular
  

دفعات مشاهده: 1125 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • توسعه صنعتی افق پیشرو جنوب
 • موج نیرو
 • راهبری مدیریت آرمانی
 • ریل پرداز سیستم
 • ایراتک کیش
 • همکار صنعت بهساز
 • گهر روش سیرجان
 • ترسیم داده افزار
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 • البرز توربین
 • نیروآوران خردمند کویر
 • مشاوران تدبیرپرداز آویژه
 • الکترومسکن تهویه پایتخت
 • پیشگامان سرویس آرمان
 • نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
 • ارتباطات فن کام کیش
 • پایش وضعیت یکتا شرق
 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • گسترش آهن راه
 • اطلس راهبر دریا
 • پیشگامان فن اندیش
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

آمار ساایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2445 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 36 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 7609106 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 532 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association