ارسال تجربه

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 

فایل تجربه خود را به ایمیل   info irma.ir ارسال فرمایید پس از بررسی و تأیید با شما تماس گرفته خواهد شد.
ذکر
نام و نام خانوادگی نویسندگان (مشخص کردن نویسنده مسئول )، آدرس ایمیل و شماره های تماس در ایمیل الزامی است.

 
شیوه نامه نحوه نگارش تجربیات

۱. متن توضیحات تجربه حداکثر در ۳ صفحه و به صورت فایل Word ارسال گردد.
۲. فایل ارائه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  PowerPoint و در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
۳. ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی B‏Nazanin ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻓﻮﻧﺖ TimesNewRoman اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎیﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دیﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن راﺣﺖ آن ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮیﻦ در ﻫﻤﺎیﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
۴. از ﻋﺒﺎرات ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺠﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
۵. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺗﺼﻮیری و ﻓﯿﻠﻢ و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮدد.


تدوین محتوای تجربه نت و مدیریت دارایی های فیزیکی :
صفحه اول نسخه نمایشی:
در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ، ﺗﺼﻮیری از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎیﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻃﻼع یاﺑﺪ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ/واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎید در ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد. 

صفحه دوم نسخه نمایشی:
در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ، ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮیﺴﻨﺪه یا ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ درج ﺷﻮد. 
درج ﺗﺼﻮیر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ، در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

صفحه سوم نسخه نمایشی:
در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم ، ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ تصاویر) ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎیی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎیش ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، درج ﮔﺮدد . (ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺖ) 

صفحه چهارم نسخه نمایشی:
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﮐﻞ ﻣﺒﺤﺚ درج ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺘﺎیج ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮدار در ایﻦ ﺻﻔﺤﻪ درج ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮین در ﻫﻤﺎیش ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. 

صفحه پنجم نسخه نمایشی به بعد:
 • از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﮐﻤﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﻧﺖ در ﺗﺸﺮیﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ، ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت، ﭼﺎﻟﺸ‌‌ﻬﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎید در ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ درج ﮔﺮدد. 
 • از ﺗﺸﺮیح ﻣﻔﺎد ﺗﺌﻮری و ﺗﺎریخچه ﻧﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
تحلیل:
ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ در این ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎید ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دوﺑﺎره آن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد . ذﮐﺮ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ، ﻧﺘﺎیج ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ یا ﺷﮑﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردیست ﮐﻪ ﺑﺎید در این ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﺮیح ﮔﺮدد. 

منابع:
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺗﺪوین ﺗﺠﺮﺑﻪ و یا در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎید در این ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدد. 

توجه:
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ در ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﺧﺮیﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﺳﻼیدﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎید  ۳۰ اﺳﻼید ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻧﯿﺰ ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دفعات مشاهده: 19897 بار   |   دفعات چاپ: 776 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • موج نیرو
 • راهبری مدیریت آرمانی
 • ریل پرداز سیستم
 • ایراتک کیش
 • همکار صنعت بهساز
 • گهر روش سیرجان
 • ترسیم داده افزار
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 • البرز توربین
 • نیروآوران خردمند کویر
 • مشاوران تدبیرپرداز آویژه
 • الکترومسکن تهویه پایتخت
 • پیشگامان سرویس آرمان
 • نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
 • ارتباطات فن کام کیش
 • پایش وضعیت یکتا شرق
 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • گسترش آهن راه
 • اطلس راهبر دریا
 • پیشگامان فن اندیش
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

آمار ساایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2504 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 19 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 7770484 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 412 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association