دکتر محمدعلی رضوانی

AWT IMAGE

دکتر محمدعلی رضوانی 

سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه نیوساوت ویلز، سیدنی، استرالیا، تاریخ اخذ: 1373

  - کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تاریخ اخذ: 1368

  - کارشناسی مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان، تاریخ اخذ: 1364

:ب ـ زمینه های تخصصی و تحقیقاتی  

  1 ـ تحلیل مودال

  2 - ارتعاشات غیرخطی و دینامیک حرکت ماشین 

  3 ـ طراحی سیستم های مکانیکی

  4 - پایش وضعیت و مراقبت پیشرفته ماشین های ریلی

 

  پ ـ اشتغال :

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1379 تاکنون

 

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی :

  - ارتعاشات مکانیکی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - تحلیل مودال ماشین های ریلی و آزمایشگاه، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - اندرکنش دینامیکی قطار و پل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - مبانی مهندسی ماشین های ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - مراقبت پیشرفته ناوگان ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - طراحی بوژی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - دینامیک، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - کنترل اتوماتیک، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - یاتاقان و روانکاری، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - طراحی اجزای مکانیکی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  - مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

 : چ ـ احداث و سرپرستی آزمایشگاه و کارگاههای تخصصی

آزمایشگاه ارتعاشات پیشرفته (تست مودال)، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه ارتعاشات مکانیکی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه تخصصی واگن و ترمز قطار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران 

  :ح ـ راهنمایی پایان نامه های تحصیلی

پایان نامه های دوره کارشناسی: 78 مورد

پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد: 12مورد

پایان نامه های دوره دکترای: 2 مورد

 

 مشاوره و خدمات صنعتی : 

- مشاور تحقیقات اداره کل نیروی کشش، راه آهن جمهوری اسلامی، 80-1378

- مشاور تحقیقات اداره کل واگن های باری، راه آهن جمهوری اسلامی، 82-1381

- مشاور مهندسی شرکت قطارهای مسافری رجا، 86-1385

- سرپرست بخش ناوگان ریلی، شرکت مهندسین مشاور نقش ترسیم میلاد، 88-1386

- مشاور مدیر عامل در بخش آموزش، شرکت قطار شهری کرج و حومه، 89-1388.

  سوابق پژوهشی

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI,ISC):

1) Vesali, F., Rezvani, M.A. and Kashfi, M., "Dynamics of universal joints, its failures and some propositions for practically improving its performance and life expectancy ", Accepted for Publication by the Journal of Mechanical Science and Technology, March 2012.

2)  Jafarian, E. and Rezvani, M.A., "Application of fuzzy fault tree analysis for evaluation of railway safety risks: An evaluation of root causes for passenger train derailment ", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, 226(1), Jan. 2012, pp. 14-25.

 3) Behbahani, H., Yaghoubi, H. and Rezvani, M.A., "Development of technical and economical models for Widespread application of magnetic levitation system in public transport", International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol. 10, No. 1, March 2012, pp. 13-24.  

 4) Yaghoubi, H. and Rezvani, M.A., “Development of maglev guideway loading model”, Journal of Transportation Engineering (ASCE), 137, March 2011, pp. 201-213.

 5) Rezvani, M.A. and Asali Lari, A., “The effect of kinematic oscillations on harmonic wheel flange wear of rail vehicles”, Journal of Mechanics, Vol. 26, No. 3,  Sept. 2010, pp. 317-325. 

 6) Rezvani, M.A., Owhadi, A. and Niksai, F., “The effect of worn wheel profile in wear progress of rail vehicle steel wheels over curved tracks”, Vehicle System Dynamics, Vol. 47, No. 3, March 2009, pp. 325-342.

 7) Rezvani, M.A., “A harmonic balance approach for the analysis of flexible rotor bearing systems on non-linear support”, International Journal of Science and Technology, Transaction B, Mechanical Eng., Vol. 16, No. 5, Oct. 2009, pp. 413-424.

 8) Asadi Lari, A. and Rezvani, M.A., “An observation of sinusoidal motion creating harmonic wavy pattern in the rail vehicle wheel flanges”, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Eng., Vol. 32, No. B4, 2008, pp. 315-324.

9) Rezvani, M.A. and Hahn, E.J., “Floating ring squeeze film dampers, Theoretical analysis”, Tribology International, 33: (3-4) 249-258 Mar-Apr 2000.

 10) Rezvani, M.A. and Hahn, E.J., “An experimental evaluation of squeeze film dampers without centralizing springs”, Tribology International, Elsevier, Vol 29, No. 1, 1996, pp. 51-59.

 11) Rezvani, M.A., Hahn, E.J., “Limitations of the short bearing approximation in dynamically loaded narrow hydrodynamic bearings”, Transactions of the ASME, Vol 115, July 1993, pp. 544-549.

 12) Rezvani, M.A., “A software for prediction of periodic response of non-linear multi degrees of freedom rotors based on harmonic balances”, IUST International Journal of Engineering Science, Vol. 19, No. 5-1, 2009, pp. 61-69.

13) Owhadi, A. , Rezvani, M.A. and Ansari, M.

امین اوحدی، محمدعلی رضوانی و مسعود انصاری، " مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر "، پژوهشنامه حمل و نقل - فصلنامه علمی – پژوهشی، سال چهارم، شماره 3، پاییز 1386، صفحات 257-249.

14) Rezvani, M.A.

  محمدعلی رضوانی، "تحلیل دینامیکی محورهای دوار غیرخطی به روش انتگرال گیری مستقیم و با استفاده از مودهای ارتعاشی"، مجله بین المللی علوم مهندسی (علمی-پژوهشی)، جلد 14، شماره 4، 1382، صفحات 193-181.

15) Aghaeifar, A., Rezvani, M.A., Mollahassani, A.

  علیرضا آقایی فر، محمدعلی رضوانی، علی ملاحسنی، "مقایسه تاثیر خاک ریز دانه و درشت دانه زیر ساختمان بر اثر ارتعاشات قطار بر ساختمان های مجاور خطوط آهن"، مجله مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 4، پاییز 89.

16) Rezvani, M.A., Jafarian, E.

  محمدعلی رضوانی، احسان جعفریان، "توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهموری اسلامی ایران"، پذیرفته شده برای چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی حمل و نقل، اردیبهشت 1391. 

 

2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

1) Pendar Atil, N., Farahpour, H. and Rezvani, M. A., “Simulation of hunting phenomena in locomotives, a non linear approach “, The 8th International Railway Transportation Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 8-9 Nov., 2006.

  2) Rezvani, M.A. and Ansari, A., “Modeling and simulation of the dynamics of a wagon equipped with two axle bogies”, 7th International Conference on Railway Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 29-30 April, 2004.

  3) Rezvani, M.A. and Jalayer, F., “Computer aided design of a transfer car”, 7th International Conference on Railway Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 29-30 April, 2004.

  4) Bagheri, V.R. Foutohi, A. and Rezvani, M.A., “Dynamic stability and ride comfort of railway coaches equipped with anti yaw dampers”, The 2nd Gathering of Railway Transportation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 17-18 Nov., 2003.

  5) Fallah, A.R. and Rezvani, M.A., “Design of a freight wagon equipped with auto racks”, The 2nd Gathering of Railway Transportation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 17-18 Nov., 2003.

  6) Rezvani, M.A., Owhadi, A. and Jafari, “Ways of reducing wheel/rail wear”, Conference proceedings, The 2nd Gathering of Railway Transportation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 17-18 Nov., 2003.

  7) Khalafi, K. and Rezvani, M.A., “Computer aided design of a bogie frame”, The 2nd Gathering of Railway Transportation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 17-18 Nov., 2003.

  8) Rezvani, M.A., “Stability of rotating machinery supported by squeeze film dampers under gyroscopic effects”, Proceedings of the 4th International Conference on Aero-Dynamics, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 25-27 Jan., 2002.

  9) Owhadi, A., Rezvani, M.A., Ansari, M. and Karbasizade, “Field measurement of wheel wear phenomena and planning for better maintenance of rolling stocks”, The 3rd National Conference on Maintenance Engineering, Tehran, 11-12 Sept., 2005.

  10) Rezvani, M. (keynote speaker), “Obstacles in modernization of railway rolling stocks in I.R.Iran”, National Congregation of Rolling Stock Industries - Challenges & Opportunities, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 25-26 Dec. 2006.

  11) Owhadi, A., Rezvani, M.A. and Saeidi, H., “Simulation of distributor valve for railway coaches brake system”, The 8th International Railway Transportation Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 8-9 Nov., 2006.

  12) Hazrati, I., Niksai, F., Owhadi, A. and Rezvani, M.A., “The effect of wheel profile on wheel wear and dynamic behavior of trains”, The 8th International Railway Transportation Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 8-9 Nov., 2006.

  13) Dalir, F., Shahrokhi and Rezvani, M.A., ”A brake design software for standard freight wagons”, The 8th International Railway Transportation Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 8-9 Nov., 2006.

  14) Rezvani, M.A. and Jalayer, F., “Design of a rail vehicle for workshop goods transfer”, 5th International Conference on Manufacturing Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2002.

  15) Rezvani, M.A., “Advanced techniques for condition monitoring of rail vehicle wheels and railway tracks”, 1st Condition Monitoring Seminar, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 26-27 Feb., 2007. 

  16) Banan, R. and Rezvani, M.A.,”Defect classification and fatigue analysis of H665 type railway bogies”, The 3rd Student Gathering of Railway Transportation”, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 8-9 May, 2007.

  17) Armion, A.R., and Rezvani, M.A., “Dynamic analysis of H665 three-axles bogie”, 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2007, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, May 15-17, 2007.

  18) Ozdelniya, O., Sandidzadeh, M.A. and Rezvani, M.A., “Possible adjustments to the train braking system when altering 7-unit trainset into 8-unit trainset”, The 9th International Railway Transportation Conference, Tehran, Iran, 10-11 Nov., 2007.

  19) Rezvani, M.A. and Asadi Lari, A. and Khalafi, K. , “A numerical procedure for calculation of pull-push forces between wagons with special interest on train couplings”, 7th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest, Hungary, 3-6 Sept, 2007.

  20) Asadi Lari, A., Rezvani, M.A. and Mirchi, A., “A preliminary investigation on failure mechanisms of rail vehicle steel wheels”, 7th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest, Hungary, 3-6 Sept, 2007.

  21) Rezvani, M.A., Owhadi, A. and Majidi, “A survey on rail vehicle wheel flange wear by field measurements on track 2 of Tehran metro lines”, 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008, Kerman, Iran, 14-16 May, 2008.

  22) Keymasi, A., Hosseini Tehrani, P. and Rezvani, M.A., “Calculation of vital joints in G16 locomotive chassis”, 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008, Kerman, Iran, 14-16 May, 2008.

  23) Majidi, Owhadi, A. and Rezvani, M.A., “The effects of rail vehicle wheel flange wear on dynamic behavior of the rolling stock on track 2 of Tehran metro lines”, The 10th International Conference on Railway Engineering, Tehran, 19-20 Oct., 2008.

  24) Rezvani, M.A. and Babaei, H., “Simulation and analysis of the combined effects of thermal and mechanical stresses on GT26 locomotive diesel engine block”, 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009, University of Tehran, Iran, 19-21 May, 2009.

  25) Asadi Lari, A., Rezvani, M.A. and Zargaran, A., “Strength analysis of locomotive chassis and validation by field measurements”, 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009, University of Tehran, Iran, 19-21 May, 2009.

  26) Dehghan, P., Firoozbakht, V., Rezvani, M.A. and Hosseini, P., “Stress analysis of Parsi rail vehicle structure and its design optimization by using modal parameters”, 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009, University of Tehran, Iran, 19-21 May, 2009.

  27) Khalafi, K., Mosavi, H. and Rezvani, M.A., “Replacing laboratory strength tests with virtual tests for bogie frames”, The 2nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 27-28 Sept. 2009.

  28) Aghaeifar, A., Rezvani, M.A. and Boulori Bazaz, J., “Evaluation of ground borne vibrations caused by passing high speed trains”, The 2nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 27-28 Sept. 2009.

  29) Aghaeifar, A., Rezvani, M.A. and Sandidzadeh, M.A., “ Safety evaluation of buildings in the vicinity of railway tracks and compliance with ISO14837-1”, 19th Annual, International Railway Safety Conference, Bastad, Sweden, 28-29 Sept., 2009.

  30) Rezvani, M.A. and Kalami Yazdi, M., “Vibrations of a beam under flexible moving load”, Student Congeragation of Mechnical Engineers, Azad University, Mashhad, Iran, Oct. 2009.

  31) Rezvani, M.A., Owhadi, A. and Bookani, M.R, “Stress analysis of GE-C30-7i locomotive chassis under dynamic load”, 18th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, Sharif of University of Technology, Tehran, Iran, 11-13 May, 2010.

   32) احسان جعفریان، محمدعلی رضوانی، "ارزیابی پیامدهای جانی ناشی از وقوع پیشامد نامطلوب آتش سوزی در قطار مسافری با استفاده از رویکرد یکپارچه تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه"، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15-14 مهر ماه 1389، دانشگاه صنعتی اصفهان.

   33) احسان جعفریان، محمدعلی رضوانی، "توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد مخاطره آمیز توسط ناوگان حمل و نقل ریلی"، دوازدهمین همایش بین المللی و پنجمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، 3-2 آبان 1389، مرکز همایش های رازی، تهران.  

  34) محمدعلی رضوانی، محمد مهدی فیضی، مراد شادفر، "شبیه سازی دینامیک حرکت واگن باری به هنگام عبور از روی سوزن ها با هدف تعیین استراتژی پایش وضعیت ناوگان ریلی"، پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، 12-10 اسفند 1389، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان.

  35) محمدعلی رضوانی، زینب یاسری نژاد، "پایش نویز ناشی از تردد قطارهای سریع سیر و کنترل اثرات مخرب آن بر سازه های مجاور خطوط آهن"،  پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، 12-10 اسفند 1389، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان.

  36) محمدعلی رضوانی، محسن محمدی،"بررسی کارآیی و دقت سامانه های نوین پایش وضعیت کنار ریل در ناوگان ریلی"، پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، 12-10 اسفند 1389، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان.

37) Jafarian, E. and Rezvani, M.A., "Quantitative evaluation of the root causes for train derailment in Iranian Railways using fuzzy fault tree analysis", International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (ICAMMM-2010), Muscat, Oman, Dec. 13-15, 2010.

38) Yaserinejad, E. and Rezvani, M.A., "Investigation and field measurement on the environmental effects of noise initiated from passing high speed trains", International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (ICAMMM-2010), Muscat, Oman, Dec. 13-15, 2010.

 39) محمدعلی رضوانی، احسان جعفریان، "ارزیابی علل بالقوه پیشامد نامطلوب خروج قطار از ایستگاه و ورود به قطعه خط در هنگام اشغال بودن آن : کاربردی از رویکرد فازی تجزیه و تحلیل درخت خطا در ارزیابی ریسک های مرتبط با ایمنی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 7-6 اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان، سمنان.

40) Sadeghi, M., Shadfar, M., Rezvani, M.A., "Dynamic modeling of three piece bogies at curves and the parameters affecting its derailment index", Railroading in Extreme Conditions, International Heavy Haul Association Conference, Calgary, Canada, June 19-21, 2011.

41) محمدعلی رضوانی، مسعود محبی، "نیروهای آئرودینامیک ناپایدار وارده بر قطارهای سریع سیر گذرنده از یکدیگر"، سیزدهمین همایش بین المللی و ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، 3-2 آبان 1390، مرکز همایش های رازی، تهران.   

42) محمدعلی رضوانی، محسن محمدی، "بدست آوردن منحنی پرتو فرانت سیستم تعلیق واگن مسافری با در نظر گرفتن انعطاف پذیری بدنه واگن به وسیله الگوریتم ژنتیک"، سیزدهمین همایش بین المللی و ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، 3-2 آبان 1390، مرکز همایش های رازی، تهران. 

43) ف.وصالی، ع.اقبالی، م.ع.رضوانی، "بررسی تحلیلی وضعیت پل هنگام عبور دو قطار از دو سمت آن"، سیزدهمین همایش بین المللی و ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، 3-2 آبان 1390، مرکز همایش های رازی، تهران. 

44) م.ع.رضوانی، م.افکار، م.اکبری ممقانی، "بررسی وضعیت سوانح ریلی با رویکرد مقایسه شاخص های ایمنی در راه آهن کشورهای ایران، امریکا و کانادا"، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 19 آبان 1390.

 45) محمدعلی رضوانی، متین افکار، "بررسی و بهبود تصادم پذیری ترن ست های موجود در راه آهن ایران با استفاده از شبیه سازی دینامیکی"اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، 30 آذر و اول دی ماه 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

 46) احسان سلیمی، محمدعرفان شاهسواری، محمدعلی رضوانی، "بهبود شاخص تصادم پذیری قطار ترن ست ایران جهت افزایش عمر بهره برداری"، ششمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، 10-9 اسفند 1390، دانشگاه صنعتی شریف، تهران. 

 

  کتب منتشر شده: 

  - "مبانی طراحی بوژی (جزوه آموزشی)"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383.

  - "مبانی ماشین های ریلی (جزوه آموزشی)"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  - "شبیه سازی ماشین های ریلی (جزوه آموزشی)"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

   

   

   طرح های تحقیقات صنعتی به اتمام رسیده :

  -مجری طراحی دوره، تعیین برنامه دروس و ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 86-1384.

  - مجری طرح بازبینی جامع برنامه دوره و سیلابس دروس دوره کارشناسی مهندسی ماشین های ریلی، دانشگاه علم وصنعت ایران، 84-1383.

 - همکار مجری، طراحی دوره و تعیین برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن، 84-1383.

مجری طراحی، تهیه برنامه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ارتعاشات پیشرفته (مودال)، دانشکده مهندسی راه آهن، 89-1388.

  - مجری طراحی، تهیه برنامه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات، دانشکده مهندسی راه آهن، 81-1380.

  - همکار مجری، تهیه برنامه تجهیز آزمایشگاه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی راه آهن، 81-1380.

  - مجری همکار، طراحی، تهیه برنامه تجهیز و راه اندازی کارگاه تخصصی واگن و ترمز، دانشکده مهندسی راه آهن، 82-1380.

  - طراحی و ارائه برنامه تجهیز آزمایشگاه تخصصی تست استحکام بوژی، دانشکده مهندسی راه آهن، 84-1383.

  - طراحی و ارائه برنامه تجهیز آزمایشگاه تخصصی تست مودال ماشین های ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، 85-1384.

  - طراحی و ارائه برنامه تجهیز آزمایشگاه تخصصی سایش و روانکاری، دانشکده مهندسی راه آهن، 85-1384.

  - طراحی و ارائه برنامه تجهیز آزمایشگاه تخصصی مراقبت پیشرفته ماشین های ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، 85-1384.

  - مجری طرح پژوهش صنعتی، "بررسی مسئله سایش چرخ و ریل در متروی تهران و حومه و ارائه راهکار"، شرکت قطارهای شهری تهران و حومه (مترو تهران)، 82-1380.

  - مجری طرح پژوهش صنعتی، "تهیه نرم افزار محاسبات سیستم ترمز واگن های باری و مسافری"، طرح تحقیقات صنعتی وزرات صنایع و معادن، 85-1384.

  - مجری طرح پژوهشی، "طراحی واگن حمل خودرو"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 82-1381. 

- مجری طرح پژوهشی، "شبیه سازی دینامیکی بوژی واگن مسافری MD36"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 84-1383.

- مجری طرح پژوهشی، "تعیین نرخ سایش چرخ های قطار با استفاده از اندازه گیری های میدانی در متروی تهران"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

- مجری طرح پژوهشی، "تحلیل سیستم های دینامیکی غیر خطی محورهای گردان با استفاده از روش موازنه هارمونیکها" دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

- مجری همکار طرح پژوهشی، "پیش بینی برنامه تعمیرات و تعویض چرخ واگن ها با بهره گیری از نتایج اندازه گیری سایش چرخ" ، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

- مجری طرح پژوهشی، "تحلیل سازه شاسی لکوموتیو GT26CW"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

- مجری طرح پژوهشی، "تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری جانبی یک وسیله نقلیه ریلی"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387. 

 - مجری طرح پژوهشی، "شبیه سازی و تحلیل اثر توام تنش های حرارتی و مکانیکی در پوسته موتور دیزل لکوموتیو GT26"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

 - مجری طرح پژوهشی، "بررسی ارتعاشات ناشی از تردد قطار بر سازه های مجاور خطوط آهن"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

 - مجری طرح پژوهشی، "بررسی سامانه تهویه مطبوع و اطفای حریق ایستگاههای مترو و ارائه پیشنهاد"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

 - مجری طرح پژوهشی، "تحلیل تصادم پذیری قطار هنگام برخورد در تقاطع های همسطح و ارائه راهکار جهت افزایش جذب انرژی در سازه ماشین"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.  

 اثر بدیع وارزنده ـ اختراع واکتشاف 

  نام و موضوع: تکنیک جدید برای تعیین دقیق ارتباط عدد سایش با نرخ سایش در چرخ های قطار  محل عرضه:اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی . تاریخ: 1385 

   نام و موضوع: شبیه ساز آموزشی سیستم ترمز لکوموتیو مدل GT26CW  محل عرضه:اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی  تاریخ: 1385 

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 24672 بار   |   دفعات چاپ: 1309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 203 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2273 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 27 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6905558 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 861 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association