انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- کمیته علمی کنفرانس
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/6 | 
کمیته علمی کنفرانس به ترتیب حروف الفبا
 
ردیف نام و نام خانوادگی
۱ دکتر حمید احمدیان
۲ دکتر مهدی بهزاد
۳ مهندس جاوید تقی زاده
۴ مهندس ابوذر جمشیدوند
۵ دکتر جبارعلی ذاکری
۶ مهندس هوشنگ رستمیان
۷ دکتر محمدعلی رضوانی
۸ دکتر فرشید رعایت صنعتی
۹ دکتر سعید رمضانی
۱۰ دکتر عباس روحانی
۱۱ دکتر محمد ریاحی
۱۲ مهندس حسین سالم باغی
۱۳ دکتر آرش شاهین
۱۴ مهندس عباس شریفی
۱۵ مهندس محسن طاهری
۱۶ دکتر علیرضا مسعودی
۱۷ دکتر علیرضا معینی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.325.578.fa
برگشت به اصل مطلب