انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- اطلاعات
ارسال تجربه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
برای دریافت قالب ارسال تجربیات اینجا کلیک کنید.
فایل تجربه خود را به ایمیل confirma.ir ارسال فرمایید پس از بررسی و تأیید با شما تماس گرفته خواهد شد.
ذکر
نام و نام خانوادگی نویسندگان (مشخص کردن نویسنده مسئول )، آدرس ایمیل و شماره های تماس در ایمیل الزامی است.

 
شیوه نامه نحوه نگارش تجربیات

۱. متن توضیحات تجربه حداکثر در ۳ صفحه و به صورت فایل Word ارسال گردد.
۲. فایل ارائه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  PowerPoint و در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
۳. ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی B‏Nazanin ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻓﻮﻧﺖ TimesNewRoman اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎیﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دیﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن راﺣﺖ آن ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮیﻦ در ﻫﻤﺎیﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
۴. از ﻋﺒﺎرات ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺠﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
۵. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺗﺼﻮیری و ﻓﯿﻠﻢ و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮدد.


تدوین محتوای تجربه نت و مدیریت دارایی های فیزیکی :
صفحه اول نسخه نمایشی:
در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ، ﺗﺼﻮیری از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎیﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻃﻼع یاﺑﺪ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ/واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎید در ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد. 

صفحه دوم نسخه نمایشی:
در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ، ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮیﺴﻨﺪه یا ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ درج ﺷﻮد. 
درج ﺗﺼﻮیر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ، در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

صفحه سوم نسخه نمایشی:
در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم ، ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ تصاویر) ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎیی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎیش ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، درج ﮔﺮدد . (ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺖ) 

صفحه چهارم نسخه نمایشی:
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﮐﻞ ﻣﺒﺤﺚ درج ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺘﺎیج ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮدار در ایﻦ ﺻﻔﺤﻪ درج ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮین در ﻫﻤﺎیش ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. 

صفحه پنجم نسخه نمایشی به بعد:
  • از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
  • اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﮐﻤﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﻧﺖ در ﺗﺸﺮیﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ، ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت، ﭼﺎﻟﺸ‌‌ﻬﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎید در ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ درج ﮔﺮدد. 
  • از ﺗﺸﺮیح ﻣﻔﺎد ﺗﺌﻮری و ﺗﺎریخچه ﻧﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
تحلیل:
ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ در این ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎید ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دوﺑﺎره آن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد . ذﮐﺮ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ، ﻧﺘﺎیج ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ یا ﺷﮑﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردیست ﮐﻪ ﺑﺎید در این ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﺮیح ﮔﺮدد. 

منابع:
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺗﺪوین ﺗﺠﺮﺑﻪ و یا در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎید در این ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدد. 

توجه:
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ در ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﺧﺮیﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﺳﻼیدﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎیشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎید  ۳۰ اﺳﻼید ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻧﯿﺰ ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.320.572.fa
برگشت به اصل مطلب