انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- دهمین کنفرانس ملی نت
ساختار کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/8 | 
ساختار کنفرانس
ریاست کنفرانس : جناب آقای دکتر علی رضا معینی
دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای دکتر محمدریاحی
دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس حسین سالم باغی
اعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی)
مهندس علیرضا اصل عربی                بخش صنعت
مهندس مجید بابایی                        بخش صنعت
دکتر مهدی بهزاد              دانشگاه صنعتی شریف
مهندس جاوید تقی زاده         بخش صنعت
مهندس کاظم حکمت                دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر تکتم  خطیبی                           دانشگاه تربیت مدرس
مهندس جعفر ربیعی                            بخش صنعت
دکتر محمدعلی رضوانی           دانشگاه علم و صنعت
مهندس محمد رجبی                          بخش صنعت
مهندس هوشنگ رستمیان           بخش صنعت
مهندس سعید رمضانی                        دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر محمد ریاحی                       دانشگاه علم و صنعت
مهندس حسین سالم باغی                 بخش صنعت
دکتر آرش شاهین                               دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمید شهریاری                            دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد علی صنیعی منفرد               دانشگاه الزهرا 
دکتر ابراهیم طالبیان                            بخش صنعت
مهندس محسن طاهری                       مرکز مطالعات و پژوهش لجستیکی 
دکتر سعید محمدزاده                      بخش صنعت
دکتر امیرعباس نجفی                    دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علیرضا مسعودی                بخش صنعت 
دکتر علیرضا معینی                    دانشگاه علم و صنعت
محورهای تخصصی کنفرانس
محورهای اصلی کنفرانس چهارده حوزه زیر تعریف شده است:
 • جایگاه نت در توسعه اقتصادی 
 • تأثیر نت در هزینۀ تمام شده محصول 
 • چالشهای توسعه نت در ایران
 • دستاورد های جدید مهندسی نت 
 • دستاورد های جدید مدیریتی نت 
 • جایگاه نت در توسعه اقتصادی 
 • شاخص­ های عملکرد نت در بخش های مختلف (نفت و گاز ،  نیروگاه ، معادن، حمل و نقل ، سدها ، اسکله ها و ...)  
 • روش های ارزیابی آمادگی تجهیزات و واکنش سریع
 • ذخیره سازی بلندمدت تجهیزات
 • توزیع وظایف نت در سطوح مختلف سازمان نت
 • ریشه یابی عیوب در ادوات و ماشین آلات 
 • مقایسه مدل های قابلیت اطمینان در سیستم های مکانیکی و برق (الکترونیکی) ، دیجیتال سازه ای و نرم افزاری
 • نت و زنجیره تأمین
 • دیدگاه‌ها و فنون نوین نت : 
مدیریت دارایی‌های فیزیکی 
نت مجازی 
 سیستم‌های بی‌نیاز از تعمیر
هزینه چرخه عمر
نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
سیستم های هوشمند در نت
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
فرهنگ بکارگیری و اعمال نت نوین
 • تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.241.408.fa
برگشت به اصل مطلب