انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- یازدهمین کنفرانس ملی نت
اطلاعات یازدهمین کنفرانس نت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/10 | 
ساختار کنفرانس
ریاست کنفرانس : جناب آقای دکتر علی رضا معینی
دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای دکتر علیرضا مسعودی
دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس حسین سالم باغی
اعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی)
دکتر فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی
دکتر عبدالرضا اوحدی عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر حمید احمدیان عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
مهندس علیرضا اصل عربی                مدیر کل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت
دکتر علی بزرگی امیری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی بهزاد              عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
مهندس جاوید تقی زاده         مدیر کل نگهداری و تعمیرات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
مهندس کاظم حکمت                دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر تکتم  خطیبی                           عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آرمین جبارزاده عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر جبارعلی ذاکری عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت / راه آهن
دکتر علی ذبیحی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت آب و برق / انرژی
دکتر محمدعلی رضوانی           عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
مهندس محمد رجبی                          مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
مهندس هوشنگ رستمیان           بخش صنعت
دکتر فرشید رعایت صنعتی بخش صنعت
دکتر سعید رمضانی                        عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر محمد ریاحی                       عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر عباس روحانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهندس حسین سالم باغی                 بخش صنعت
مهندس صفر شاسفند پتروشیمی تبریز
دکتر آرش شاهین                              عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس عباس شریفی مدیریت نگهداری و تعمیرات ستاد کل نیروهای مسلح
دکتر محمد علی صنیعی منفرد             عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 
دکتر ابراهیم طالبیان                           عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فن آوری مازندران
مهندس محسن طاهری                       مرکز مطالعات و پژوهش لجستیکی 
دکتر محمدرضا فیلی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز
دکتر علیرضا مسعودی                بخش صنعت 
دکتر سعید محمدزاده                      معاون وزیر راه/ مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مهندس ابراهیم فراهانی رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نت واحدهای نیروگاهی
دکتر عزیزاله معماریانی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر علیرضا معینی                    عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
محورهای تخصصی کنفرانس
محورهای اصلی کنفرانس چهارده حوزه زیر تعریف شده است:
جایگاه نت در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور
جایگاه نت در اقتصاد مقاومتی
جایگاه نت و  محیط زیست
تأثیر نت در هزینۀ تمام شده محصول 
چالشهای توسعه نت در ایران
دستاورد های جدید مهندسی نت 
دستاورد های جدید مدیریتی نت 
شاخص­ های عملکرد نت در بخش های مختلف (نفت و گاز ،  نیروگاه ، معادن، حمل و نقل ، سدها ، اسکله ها و ...)  
روش های ارزیابی آمادگی تجهیزات و واکنش سریع
ذخیره سازی بلندمدت تجهیزات
توزیع وظایف نت در سطوح مختلف سازمان نت
ریشه یابی عیوب در ادوات و ماشین آلات 
مقایسه مدل های قابلیت اطمینان در سیستم های مکانیکی ، برقی ، الکترونیکی ، دیجیتال ، سازه ای و نرم افزاری
نت و زنجیره تأمین
دیدگاه‌ها و فنون نوین نت : 
مدیریت دارایی‌های فیزیکی 
نت مجازی 
 سیستم‌های بی‌نیاز از تعمیر
هزینه چرخه عمر
نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
سیستم های هوشمند در نت
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
فرهنگ بکارگیری و اعمال نت نوین
تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.287.451.fa
برگشت به اصل مطلب