انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- هشتمین کنفرانس ملی نت
ساختار کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/29 | 
ساختار کنفرانس
ریاست کنفرانس : جناب آقای دکتر محمد ریاحی
دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای دکتر علیرضا مسعودی
دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس حسین سالم باغی
اعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی)
دکتر حجت احمدی ( دانشگاه تهران)
دکتر محمدرضا امین ناصری (دانشگاه تربیت مدرس )
دکتر مهدی بهزاد (دانشگاه شریف )
دکتر رضا توکلی مقدم (دانشگاه تهران )
مهندس کاظم حکمت (دانشگاه امام حسین )
دکتر محمدعلی رضوانی (دانشگاه علم و صنعت )
مهندس هوشنگ رستمیان (بخش صنعت )
مهندس سعید رمضانی (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ایران)
دکتر محمد ریاحی (دانشگاه علم و صنعت )
دکتر علی زواشکیانی ( دانشگاه تورنتو کانادا)
مهندس حسین سالم باغی(بخش صنعت )
مهندس صفر شاسفند(بخش صنعت )
مهندس عباس شریفی (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ایران)
دکتر محمد علی صنیعی منفرد (دانشگاه الزهرا)
مهندس محسن طاهری (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ایران)
دکتر امیر عباس نجفی (دانشگاه تهران )
دکتر علیرضا مسعودی(بخش صنعت )
مهندس کیو مرث مسعودی(بخش صنعت )
دکتر علیرضا معینی(دانشگاه علم و صنعت )
محورهای تخصصی کنفرانس :
محورهای اصلی کنفرانس چهارده حوزه زیر تعریف شده است:
دستاورد های جدید مهندسی نت
دستاورد های جدید مدیریتی نت
جایگاه نت در توسعه اقتصادی
تأثیر نت در هزینۀ تمام شده محصول
نت و بهره وری
نت و زنجیره تأمین
تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات
چالشهای توسعه نت در ایران
شاخص­ های عملکرد نت در صنایع (نفت، نیرو، معدن، حمل و نقل و ...)
توسعه منابع انسانی در نت
نت در حوزه تجهیزات حساس (کمپرسورها، توربینها و سایر ماشین آلات دوار)
ریشه یابی عیوب در ادوات و ماشین آلات
مدیریت تغییر در نت
ذخیره سازی بلندمدت تجهیزات
توزیع وظایف نت در سطوح مختلف سازمان نت
روش های ارزیابی آمادگی تجهیزات و واکنش سریع
مقایسه مدل های قابلیت اطمینان در سیستم های مکانیکی و برق (الکترونیکی)
دیدگاه‌ها و فنون نوین نت :
· مدیریت دارایی‌های فیزیکی
· سیستم‌های نت مجازی
· سیستم‌های بی‌نیاز از تعمیر
· نت ناب
· فنون پیش‌بینانه و پیش‌اقدام
· هزینه چرخه عمر
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.235.348.fa
برگشت به اصل مطلب