انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روشهای تحلیل آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 

  

عنوان دوره:

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روشهای تحلیل آن

کد گروه بندی تخصصی:

فنی مهندسی

مدت دوره: دو روز

 

مدرس: دکتر سعید رمضانی

محتوای دوره یا سرفصل مطالب:

 
 • مفهوم  و جایگاه شاخصهای مدیریت  عملکرد در فرایند نت
 • عملکرد واحد نت چه وقت اثربخش می باشد؟
 • از چه ابزاری برای ارزیابی عملکرد موضوعات نگهداری و تعمیرات استفاده کنیم؟
 • دسته بندی شاخصهای نت براساس مدل MP-KPI و MR-KPI
 • مفهوم Leading و Lagging در شاخص های کلیدی عملکرد
 • دسته بندی KPI و FI براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • هدف گذاری در زمینه شاخصهای نگهداری و تعمیرات
 • معیارهای انتخاب شاخصهای کنترل عملکرد براساس نقشه راه نت
 • شاخص های ارزیابی هزینه نگهداری و تعمیرات
 • شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیرپذیری
 • شاخص های کنترل عوامل اثرگذار بر قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیرپذیری
 •  مفهوم شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) و نحوه محاسبه آن
 • آشنایی با شاخصهای هم خانواده OEE ( OPE-OLE-OBE)
 • شاخص های ارزیابی عملکرد پرسنل مجری فعالیتهای نگهداری و تعمیرات
 • شاخص های ارزیابی عملکرد فرایند برنامه ریزی و زمانبندی نت
 • محاسبه عملی شاخص های منتخب، شامل شاخص های فنی، هزینه ای و سازمانی
 •  پیش نیازها برای محاسبهKPI
 • تهیه گزارشات هدفمند در نگهداری و تعمیرات
 • ایجاد سیستم داشبورد اندازه گیری و آنالیز عملکرد
 • تحلیل شاخصهای نگهداری و تعمیرات به کمک چرخه PDCA

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.693.fa
برگشت به اصل مطلب