انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 

  عنوان دوره: بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه - PMO

  کد گروه بندی تخصصی :

  فنی- مهندسی 

  مدرس: مهندس رزگار جهاندیده

  مدت دوره: دو روز

اهداف دوره:

  شرایط شرکت کنندگان:مدیران : ارشد، میانی و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، تضمین کیفیت، مهندسی، آموزش و سایرکارکنان مرتبط.

محتوای دوره:

مفاهیم نگهداری و تعمیرات
 • مفاهیم پایه ای در مهندسی نگهداری و تعمیرات
 • تقسیم بندی امور نگهداری و تعمیراتCM ،PM ،Pdm ،TPM
 • واژگان و اصطالحات نگهداری و تعمیرات
اصول و مقدمات
 • چرخه معیوب نگهداری و تعمیرات
 • چرا PM ها اثربخشی و کارایی الزام را ندارد؟
 • بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO) چیست؟
 • اهداف و مزایای به کارگیری PMO

پیاده سازی
 •  9 قدم در پیاده سازی PMO
 • تعیین و جمع آوری فعالیت پیشگیرانه
 • تجزیه و تحلیل خرابی های مرتبط با محتوای فعلی
 • گروه بندی و دسته بندی حالت های خرابی تحلیل شده
 • شناسایی و تجزیه و تحلیل کارکردهای مربوط به خرابی های تحلیل شده
 • ارزیابی پیامدهای خرابی های تحلیل شده
 • تعیین سیاست نگهداری و تعمیرات مرتبط و دورهای انجام آن
 • گروه بندی مرور فعالیت ها و سیاست های نگهداری و تعمیرات

فرایند PMO
 • اولویت بندی تجهیزات
 • تدوین، بازنگری و تکمیل دستورالعمل های PM
 • فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی PMها
 • تعیین راهکارها برای اجرای صحیح PM
 • ارزیابی عملکرد و میزان اثربخشی PMها
 • تحلیل سوابق و بهبود PM

مقایسه RCM و PMO
 • معرفی RCM
 • بازنگری PM ها با استفاده از RCM

  امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره:

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.583.fa
برگشت به اصل مطلب