انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- پنجمین کنفرانس ملی نت
ساختار کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ساختار کنفرانس:

  ریاست کنفرانس: دکتر مهدی بهزاد

  دبیر علمی کنفرانس: دکتر فرشید رعایت صنعتی

  دبیر اجرایی کنفرانس: مهندس هوشنگ رستمیان

AWT IMAGE

  اعضای کمیته علمی کنفرانس ( به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی )

  § مهندس فریدون احمدی (دانشگاه امام حسین(ع))

  § دکتر حجت احمدی (دانشگاه تهران)

  § دکتر مهدی بهزاد (دانشگاه صنعتی شریف) 

  § دکتر رسول حجی (دانشگاه صنعتی شریف) 

  § دکتر سیدمحمد سید حسینی (دانشگاه علم و صنعت)

  § مهندس کاظم حکمت دانشگاه (امام حسین(ع))

  § مهندس هوشنگ رستمیان (بخش صنعت)

  § دکتر فرشید رعایت صنعتی (دانشگاه علم و صنعت)

  § مهندس صفر شاسفند (بخش صنعت)

  § دکتر شوندی (دانشگاه صنعتی شریف)

  § دکتر محمد علی صنیعی منفرد (دانشگاه الزهرا )

  § دکتر بابک عباسی (دانشگاه صنعتی شریف )

  § دکتر علیرضا مسعودی (بخش صنعت)

  § دکتر هاشم محلوجی (دانشگاه صنعتی شریف)

  § دکتر میرمحمد صادقی (دانشگاه راه آهن)

  محورهای تخصصی کنفرانس

  محورهای اصلی کنفرانس در دوازده حوزه زیر تعریف شده است:

 

  § تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات ( نت )

  § چالش ‌ های نت : مدیریت راهبردی و اجرایی

  § راهبرد نت م بتنی بر ریشه‌‌یابی عیوب

  § راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت

  § تشخیص و پیش بینی عیوب ماشین‌آلات

  § شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نت

  § نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

  § مدیریت زنجیره‌های تامین و نت

  § توسعه منابع انسانی در نت

  § سیستم‌های هوشمند در نت

  § نگهداری و تعمیرات بهره‌ر فراگیر

  § دیدگاه‌ها و فنون نوین در نت :

  > مدیریت دارایی

  > سیستم‌های نت مجازی

  > سیستم‌های بی نیاز از تعمیر

  > نت ناب

  > فنون پیش‌بینانه و پیش‌اقدام

  > هزینه چرخه عمر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.157.124.fa
برگشت به اصل مطلب