انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- پیوندهای پایگاه
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراکز و موسسات

کمیسیون انجمن های علمی ایران

http://www.isacmsrt.ir/

مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

http://www.nrisp.ac.ir/

مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

http://www.irandoc.ac.ir/

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

http://www.irost.org/

موزه علوم و فناوری

http://www.irstm.ir/

فرهنگستان علوم

http://www.ias.ac.ir/

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com/

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

http://www.isiri.org/Portal/Home/

کتابخانه ها

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

http://www.nlai.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران

http://www.clib.umz.ac.ir/

کتابخانه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی

http://library.ipm.ac.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر

http://library.aut.ac.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

http://library.tabrizu.ac.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/library

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم

http://78.39.184.21/portal/faces/public/ketabkhaneh

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

http://pages.ut.ac.ir/library/home.htm

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

http://lib.sbu.ac.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

http://lib.iut.ac.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://library.kntu.ac.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

http://sharif.ac.ir/~library/

کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

http://dl.iust.ac.ir/?browserEngin=IE

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران

http://portal.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

http://c-library.um.ac.ir/

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

http://www.ricest.ac.ir/

مرکز اطلاعات علمی، اسناد و کتابخانه وزارت نیرو

http://lib.moe.org.ir/Homepage.aspx?site=lib.moe.org&tabid=4660&lang=fa-IR

وزارتخانه ها

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

http://www.ict.gov.ir/

وزارت امور اقتصاد و دارایی

http://www.mefa.ir/Portal/Home/

وزارت راه و شهرسازی

http://mrud.ir/Portal/Home/Default.aspx

وزارت صنایع و معادن

http://www.mim.gov.ir/

وزارت کار و امور اجتماعی

http://www.irimlsa.ir/

وزارت نیرو

http://www.moe.org.ir/

وزرات نفت

http://www.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx

وزرارت علوم و تحقیقات و فناوری

http://www.msrt.ir/Pages/default.aspx

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.140.116.fa
برگشت به اصل مطلب