دکتر نوید نصر

 | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 

دکتر نوید نصر
 
سوابق تحصیلی:
 • دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎیع ﺑﺎ ﮔﺮایﺶ ﻣﺪیریت ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وری از داﻧﺸﮕﺎه  اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿر
سوابق شغلی:
 • شرکت تاسیساتی وانا گاز با سمت های:
 • مدیر ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ۳۸۰ واﺣﺪی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﺪ
 • مدیر ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ۲۰,۰۰۰ واﺣﺪی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ  ﮐﯿﺴﻮن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﺪ
 • نظارت ﺑﺮ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﭘﺎیپینگ ﻣﺨﺎزن HOT OIL و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮیﻪ ﻣﻄﺒﻮع و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺗﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ایران (BEHTOTAL)
 • ﻧﻈﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ایﺮان
 • نظارت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﺰاﺟﺎ.
 • ﻧﻈﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاء  ﭘﺮوژه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮیه ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی) ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آتیه
 • نظارت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﻪ.
 • ﻧﻈﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ  ﭘﺮوژه اﺟﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی (ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی) و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻋﻠﺎﻣﻪ - ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺎﻣﻦ ﺳﺎزی ﻋﺮش
 • مدیر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﻧﯽ واﻧﺎﮔﺎز
 • سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با سمت های:
 • مدیر ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ
 • شرکت ایزایران با سمت های:
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات
 • ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ERP
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی  B۲B & B۲C
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وب ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
 • ﭘﺮوژه ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآیندﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻠﻮم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ریاست ﺟﻤﻬﻮری
 • ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ایمنی و ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای  (HSE)
سوابق آموزشی:
 • ﻣﺪرس ﻓﯿﺰیک ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﮑﻮر  -  ﺳﺎل ۱۳۸۲-۸۴ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ (آینده ﺳﺎزان- ﻧﯿﮑﺎن ﻋﻠﻢ- ﻗﻠﻢ ﭼﯽ- اﻧﺪیشمندان-ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ)
 • ﻣﺪرس دوره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۲- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس دوره FMEA-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۴- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس دوره RCM-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۴- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس دوره TPM-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۵- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪیریت ﻧﮕﻬﺪاری دارایی در ﺳﺎل ۱۳۹۷- دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎیش ﺟﺎیزه ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری دارایی ﻫﺎ-اﻧﺠﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ایﺮان
 • ﻣﺪرس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(ERP)-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۲- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﻣﺪیریت ﻓﺮآیند ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۳- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی اﺳﺘﺮاﺗﮋیک-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۳- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و رﻫﺒﺮی-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۳- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪیریت ﺟﺎﻣﻊ دارایی ﻫﺎ (ISO۵۵۰۰۰)-  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ایزایران- ﺳﺎل ۱۳۹۴- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺪرس ﻧﻈﺎم ﻣﻤﯿﺰی داﺧﻠﯽ (ISO۱۹۰۱۱)- ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪیریتی ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ- ﺳﺎل ۱۳۹۳
سوابق پروژه های علمی، اجرایی، مشاوره ای:
 • ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ رویﮑﺮد ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش در ﺳﺎل ۱۳۹۲
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎیت ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺎل ۱۳۹۲
 • ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 • ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ایران رﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش SWOT در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪیریت یکپارچه (IMS) در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 • ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ رویکرد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 • ﭘﺮوژه ﺗﺪوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺳﺎل ۱۳۹۵ در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر
 • ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﮑﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۴
 • ﭘﺮوژه ICT MASTER PLAN ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﮑﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۵
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪیریت ﻫﺰینه ﻧﺖ در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات در ﺳﺎل ۱۳۹۶
 • ﭘﺮوژه ﮐﺪیﻨﮓ دارایﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰیکی و اﻗﻠﺎم در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل ۱۳۹۲- ۱۳۹۶
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم RCM در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل ۱۳۹۶-۱۳۹۳
 • ﭘﺮوژه MRO در ﺣﻮزه ﻗﻄﻌﺎت یدکی در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل ۱۳۹۶-۱۳۹۴
 • ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎیگزینی دارایی ﻫﺎی ﻓﯿﺰیکی از ﺳﺎل ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 • ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﺖ در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﺎل ۱۳۹۲- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻧﻮیسی و ﺗﺪوین ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ودﺟﺎ از ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • ﻣﺸﺎوره در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات (CMMS )در ﺻﻨﺎیع دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎﮐﻨﻮن
سوابق پژوهشی:
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISI در ﻣﺠﻠﻪ   INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TECHNOLOGY ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻮریﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود" ﺑﺎ ۰.۴۴۶۸ :IF  در  ۲۰۱۲ December
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISC در ﻣﺠﻠﻪ GROWING SCIENCE ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ دوﭘﻮﻧﺖ ﺗﻌﺪیل ﺷﺪه و اﺟﺰاء آن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت"  در ۲۰۱۴
 • ارائه مقاله ISI در مجله EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH با عنوان " ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﻗﺪم زﻧﺪن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬیری ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ایﺮان" ﺑﺎ ۰.۷۱۳IF: در JANUARY  ۲۰۱۵
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI در ﻣﺠﻠﻪ Cumhuriyet Science Journa lﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬیﺮی در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺑﺎ  ۱.۴۴ :  IF در ۲۰۱۵ 
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎیﺶ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﺖ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ" در ﺳﺎل ۱۳۹۴
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰیده در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎیش ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  اراﺋﻪ یک ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم و ﺑﺮآورد ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻧﺖ در دوره ﻋﻤﺮ اﻧﻘﻠﺎﺑﯽ دارایﯽ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻫﺰیﻨﻪ یﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﻣﺎن ﮔﺮا" در ﺳﺎل ۱۳۹۷
 • ﺗﺪوین ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪیریت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن" ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۶
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎرآﻓﺮیﻨﯽ و ﺧﻠﺎقیت در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺷﻬﺮی در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﻌﻨﻮان داور
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﮑﻨﯿﮏ JIT در اﻧﺒﺎرداری ﺑﺮ ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 • ﻋﻀﻮیت در ﮐﺎرﮔﺮوه راﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺻﻨﻌﺘﯽ ودﺟﺎ از ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • دﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﯿﺰیک و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۲- ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • ﻣﺸﺎور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  "ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﻧﮕﻬﺪاری
 • و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻬﺮه ور و ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺟﺎیگاه آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ERP" در ﺳﺎل ۱۳۹۲
 •  ﻣﺸﺎور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت " ﻧﻘﺶ ﻣﺪیریت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ERP" در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 • ﻣﺸﺎور ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت " ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ BI  ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪیریت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ERP" در ﺳﺎل ۱۳۹۴
 • ﻧﺎﻇﺮ ۳ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻄﺢ ۳ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۲
 • ارزیاب ارﺷﺪ ﺟﺎیزه ﻣﻠﯽ تعالی نگهداری ایران در ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺪیس از ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ- دﻓﺎﻋﯽ ﺟﺎیزه ﻣﻠﯽ تعالی نگهداری از ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

دفعات مشاهده: 2057 بار   |   دفعات چاپ: 332 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2273 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 12 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6905435 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 830 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association